Kungörelse Noltorp 1:37

En ansökan om bygglov för nybyggnation av klubbhus på fastigheten Noltorp 1:37, Klämmavägen 9 har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Ärendenummer LOV 2020-000521. Klubbhuset kommer att ersätta befintlig byggnad (rivning av befintlig byggnad hanteras i separat ärende). Det nya klubbhuset har bland annat 5 omklädningsrum för spelare samt ytterligare ett mindre omklädningsrum för domare, ett tvättrum samt klädförvaringsrum för matchkläder, en rejäl cafeteria/restaurangyta med kiosk samt konferensrum. Byggnaden placeras delvis på mark som enligt detaljplan (A423) inte får bebyggas. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 23 september 2020. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns under perioden 2020-09-02 till 2020-09-23 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla, alingsas.se och på Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12 i entrén.

Alingsås kommun