Kungörelse Noltorp 1:16

En ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2023-12-31 för nybyggnation av mast och teknikbod på fastigheten Noltorp 1:16, Kvartsgatan 39 har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendenummer LOV 2021–000940. Åtgärden avser placering av en ny temporär mast med teknikbod som ska ersätta befintlig mast med teknikbod. Teknikboden (6058 X 2438 X 2438 mm) fungerar som en container som placeras på marken och tornet dras ut till den önskade höjden, dvs. 30 m vilket är den högsta höjden för den temporära masten. Placeringen berör ett område som enligt detaljplanen (En 420) får användas som allmän plats, park. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 7 januari 2022. E-postadress: bygglov@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns under perioden 2021-12-22 till 2022-01-07 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén.

Alingsås kommun