Kungörelse Noltorp 1:16

En ansökan om bygglov för nybyggnation av ostagat torn och teknikbod på fastigheten Noltorp 1:16 har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Ärendenummer LOV 2022-000722. Ett ostagat torn på 30 meter och teknikbod på 5,5 kvm med tak och väggar i plåt är tänkt att uppföras. Syftet med anläggningen är elektronisk kommunikation för allmänt ändamål. Mindre schaktarbeten kommer att utföras vid fundament för torn och teknikbod. Ett område på cirka 50 kvm kommer att grusas. Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av detaljplan A420, Tegelbruksviken, laga kraft 1973-12-07. Planbestämmelserna för platsens användande är Park. Åtgärden som ansökan avser avviker från gällande detaljplan då sökt byggnad placeras på mark som enligt gällande detaljplan får användas som allmän plats, park. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till: Samhällsbyggnadsnämnden senast den 30 november 2022. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla på alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2022-11-11
Arkiveras
2022-12-01

Alingsås kommun