Kungörelse Nolby 38:1

En ansökan om bygglov för tidsbegränsad åtgärd för uppställning/uppsättning av boendemoduler har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Ärendenummer LOV 2021-000572. Ansökan avser tillfälligt bygglov i 10 år för fyra styck boendemoduler på Nolby 38:1. Åtgärd är tänkt att utföras i ett område som inte omfattas av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. Enligt översikts-planen för Alingsås kommun (laga kraft 2018-11-22) är platsen avsedd för verksamhetsutveckling. Det finns redan ett etablerat industriområde där. Synpunkterna lämnas skriftligen till: Samhällsbyggnadsnämnden senast den 3 januari 2022. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla på alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén.

Alingsås kommun