Kungörelse Lovik 3:1

Beslut har fattats för Lovik 3:1 gällande bygglov för tillbyggnad av fritidshus. Bygglov har beviljats 2023-03-29 Diarienr: LOV 2022-000902. Beslutet och handlingar finns tillgängligt på samhällsbyggnadsförvaltningen. Överklagandetiden är fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidning. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Alingsås kommun