Kungörelse Linet 2

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten Linet 2 (Lärkvägen 20) har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Ärendenummer LOV 2022-000640. Tillbyggnaden innebär att uteplatsen med måtten 4,1 x 4,1 meter glasas in vilket innebär att bruttoarean utökas med 17 kvm. Fastigheten omfattas av detaljplan, DP 72, Kv. Linet m.m. (lagakraftvunnen 2001–04–24). Största sammanlagda bruttoarea (BTA) för bostadskvarteret är 5400 kvm. Åtgärden som ansökan avser avviker från gällande detaljplan då den sammanlagda tillåtna bruttoarean i samband med tillbyggnaden överskrids med 575 kvm. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till: Samhällsbyggnadsnämnden senast den 28 December 2022. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla på alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2022-12-05
Arkiveras
2022-12-29

Alingsås kommun