Kungörelse Kristineholm 1:30

En ansökan om bygglov på fastigheten Kristineholm 1:30 har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden (Dnr 2022-347). Åtgärden innebär nybyggnad av mast och teknikbod. Åtgärden avviker från gällande detaljplan då platsen enligt detaljplanen är avsedd för anlagd park. Handlingarna finns utställda under tiden 13 juli – 3 augusti 2022 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla alingsas.se och på samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12. De som anser sig berörda kan framföra synpunkter skriftligen till samhällsbyggnadsnämnden senast den 3 augusti 2022. Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås, E-post: samhallsbyggnad@alingsas.se

Alingsås kommun