Kungörelse Holmen 8:1

En ansökan har inkommit till Bygg- och miljönämnden angående Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod på fastigheten Holmen 8:1. Diarienummer LOV 2023-000737 Den föreslagna byggnadsplatsen omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. I översiktsplanen för Alingsås kommun (laga kraft 2018-11-22) är området utpekat för bostäder (R1 Bostäder) samt lokalisering av korridor för Södra länken. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden. Synpunkterna lämnas skriftligen till Bygg- och miljönämnden senast 2024-04-18. E-postadress: bygglov@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Bygg- och miljönämnden
Förvaringsplats
Miljöskyddskontoret
Publicerat
2024-03-25
Arkiveras
2024-04-18

Alingsås kommun