Kungörelse Hökanäbbet 7

En ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av idrottshall på fastigheten Hökanäbbet 7, har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden, ärendenummer LOV 2020-000789. Tillbyggnaden uppförs delvis på mark som enligt detaljplan (A 456) inte får bebyggas. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsnämnden senast den 17 november 2020. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns under perioden 2020-11-03 till 2020-11-23 på Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12 i entrén och här på Alingsås kommuns hemsida.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2020-11-03
Arkiveras
2020-11-18

Alingsås kommun