Kungörelse Hökanäbbet 7

En ansökan om bygglov för tidsbegränsad åtgärd för uppställning av byggbodar på fastigheten Hökanäbbet 7 har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden, ärendenummer LOV 2020-001004. Bodetableringen placeras på byggarbetsplatsen för att kunna försörja bemanningen på plats med kontor, matplats, toalett, omklädningsrum och dusch vid om- och tillbyggnation av intilliggande idrottshall. Manskapsbodarna står på en yta som efter avetablering kommer återställas till gräsmatta likt före arbetets början. Byggbodarna placeras på mark som enligt detaljplan (A456) inte får bebyggas. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast 2021-02-15. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns under perioden 2021-01-27 till 2021-02-15 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12 i entrén.

Alingsås kommun