Kungörelse Hemsjö 6:34

En ansökan om förhandsbesked för bygglov har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Förhandsbeskeden avser nybyggnad av ett enbostadshus och garage på fastigheten Hemsjö 6:34. Det aktuella området ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Byggnadsplatsen ligger inom en bevarandeplan för odlingslandskapet. I översiktsplanen för Alingsås kommun (laga kraft 2018-11-22) berörs platsen av rekommendationen ”RFKG – Komplettering bostäder, ekonomibyggnad, gårdsliknande struktur”. Mer information om ärendet finns på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12. De som anser sig berörda kan framföra synpunkter skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 10 juni 2021. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2021-06-02
Arkiveras
2021-06-11

Alingsås kommun