Kungörelse Hemsjö 6:32

En ansökan om förhandsbesked för bygglov har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Förhandsbeskedet avser nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Hemsjö 6:32. Det aktuella området ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Enligt översiktsplanen för Alingsås kommun berörs platsen av rekommendationen ”RFKG – Komplettering bostäder, ekonomibyggnad, gårdsliknande struktur”. Platsen ligger även inom ett område med hög skyddsnivå för enskilda avlopp, inom en bevarandeplan för odlingslandskapet samt i anknytning till riksintresse för kulturmiljövård. Mer information om ärendet finns här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla på alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén. De som anser sig berörda kan framföra synpunkter skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 19 september 2022. E-postadress:samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2022-09-06
Arkiveras
2022-09-20

Alingsås kommun