Kungörelse för Stadsskogen 1:1, Stadsskogen 1:45, Gitarren 13 och Gitarren 12

Beslut har fattats för Stadsskogen 1:1,Stadsskogen 1:45, Gitarren 13 och Gitarren 12 gällande marklov för markåtgärder för vägslänter och dagvattendamm och bygglov för mur. Bygglov har beviljats 2023-11-02. Diarienr: LOV 2023-000389. Beslutet och handlingar finns tillgängligt på samhällsbyggnadsförvaltningen. Överklagandetiden är fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidning. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Alingsås kommun