Kungörelse Fodret 14

En ansökan om tidsbegränsat bygglov på fastigheten Fodret 14, har inkommit till Samhällsbyggnadsförvalt-ningen. Ärendenummer LOV 2021–001007. Ett tält för däckbyte kommer att ställas på parkerings-platsen under två tidsbegränsade perioder, 5/3–10/5, 10/10–10/12 2022. Tältet kommer att demonteras i mellan perioderna. Åtgärden avviker från gällande detaljplan, DP 175, avseende placering inom ett område som är avsedd för parkering. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 9 februari 2022. E-postadress: bygglov@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns under perioden 2022-01-26 till 2022-02-09 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén.

Alingsås kommun