1 Driftstörningar

Kungörelse – Detaljplan för Alingsås, Industri vid Sävelundsgatan, Bulten 1

Kungörelse om samråd – Detaljplan för Alingsås, Industri vid Sävelundsgatan (Fastighet Bulten 1) Ett förslag till detaljplan för Industri vid Sävelundsgatan (Bulten 1) är nu ute på samråd. Planområdet ligger i kvarteret Hjorten som är beläget inom Alingsås stadskärna. Planförslaget möjliggör för en ny testhall i planområdets norra del. Byggnaden planeras att uppföras till en höjd på ca 30 meter och storleken på byggnaden är anpassad för att passa de test som ska utföras inom den befintliga verksamheten på fastigheten. Förslaget avviker från översiktsplanen vad gäller byggnadens höjd, det bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan. Planförslaget finns nu här på www.alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Sveagatan 12. Samrådstiden pågår till den 9 december 2022. Den som vill lämna synpunkter ska göra det till Kommunstyrelsen senast under samrådstiden. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under samrådstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, 441 81 Alingsås

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-11-07
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 168
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-11-16
Arkiveras
2022-12-10

Alingsås kommun