Kungörelse Centrum 1:20

En ansökan om bygglov för nybyggnation av miljöhus på fastigheten Centrum 1:20 har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendenummer LOV 2021–000299. Befintliga sopkärl kommer att bytas ut till ett miljöhus från Biotreria för att kunna underlätta sophanteringen för hyresgäster. Miljöhuset avses uppföras med en byggnadsarea på 26,5 kvm (7X3,75 m) med pulpettak, byggnadens totalhöjd 2,40 m. Fasadmaterial högtryckskompaktlaminat, takmaterial alucoil skiva täckt av sedum XRS. Byggnaden uppförs på mark som enligt detaljplan (D 144) är avsedd för parkering, grönzon med bullerskärm m.m. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 14 september 2022. E-postadress: bygglov@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns fram till den 14 september 2022 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla på alingsas.se och på samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2022-08-30
Arkiveras
2022-09-15

Alingsås kommun