Kungörelse Centrum 1:17 och Lejonet 1

Beslut har fattats för Centrum 1:17 och Lejonet 1 gällande bygglov för uppsättning av skyltar. Bygglov har beviljats 2022-11-16. Diarienr: LOV 2022-000398. Beslutet och handlingar finns tillgängligt på samhällsbyggnadsförvaltningen och här på kommunens digitala anslagstavla. Överklagandetiden är fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidning.

Alingsås kommun