Kungörelse Brogården 14

Kungörelse Brogården 14 En ansökan om bygglov för nybyggnation av miljöstation med underjordsbehållare på fastigheten Brogården 14, har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden. Ärendenummer LOV 2020-000323. Åtgärden innebär installation av två stycken underjordsbehållare, typ San Sac Citycave, en för restavfall och en för matavfall. Inkasttopp i antracitgrå kulör, RAL 7016. Underjordsbehållaren uppförs på mark som enligt detaljplan (A413) inte får bebyggas. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 24 juni 2020. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns under perioden 2020-06-09 till 2020-06-24 på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12 i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2020-06-08
Arkiveras
2020-06-25

Alingsås kommun