1 Driftstörningar

Kungörelse Brogården 14

En ansökan om bygglov för komplettering av miljöstation med en styck underjordsbehållare på fastigheten Brogården 14, har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden. Ärendenummer LOV 2020-000783. Åtgärden innebär installation av en styck underjordsbehållare, typ San Sac Citycave, för restavfall. Inkasttopp i antracitgrå kulör, RAL 7016. Underjordsbehållaren uppförs på mark som enligt detaljplan (A413) inte får bebyggas. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsnämnden senast den 20 oktober 2020. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns här på den digitala anslagstavlan och på samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12 i entrén under perioden 2020-10-06 till 2020-10-20.

Alingsås kommun