1 Driftstörningar

Kungörelse Ängabo 2:9

En ansökan om bygglov har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden för nybyggnation av transformatorstation, på fastigheten Ängabo 2:9, vid Båtsmanssvägen. Ärendenummer LOV 2019-758. Den föreslagna byggnadsplatsen ligger inom Detaljplan 169 Ängabo Centrum (laga kraft 1978-11-22). Åtgärden som ansökan gäller avviker från gällande detaljplan då sökt byggnad placeras på mark som enligt gällande detaljplan betecknats som Allmän plats – Park, mark som inte är avsedd för bebyggelse. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 13 Maj 2020. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 441 81 Alingsås. Information om ärendet finns här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2020-05-04
Arkiveras
2020-05-14

Alingsås kommun