Kungörelse Ängabo 2:9

En ansökan om bygglov har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden för nybyggnation av pumpstation på fastigheten Ängabo 2:9, vid Markgatan. Ärendenummer LOV 2021-770. Pumpstationen ska ersätta befintlig station. Den föreslagna byggnadsplatsen ligger inom Detalj-plan A 439 Västra Ängabo (laga kraft 1977-09-05). Åtgärden som ansökan gäller avviker från gällande detaljplan då sökt byggnad placeras på mark som enligt gällande detaljplan betecknats som Allmän plats - Park, mark som inte är avsedd för bebyggelse. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 19 november 2021. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och Samhälls-byggnadsförvaltningen, Sveagatan 12, i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2021-10-25
Arkiveras
2021-11-20

Alingsås kommun