Kungörelse Ängabo 2:9

En ansökan om bygglov har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden för nybyggnation av transformatorstation, på fastigheten Ängabo 2:9, vid Markgatan. Ärendenummer LOV 2019-762. Den föreslagna byggnadsplatsen ligger inom Detaljplan A 439 Västra Ängabo (laga kraft 1977-09-05). Åtgärden som ansökan gäller avviker från gällande detaljplan då sökt byggnad placeras på mark som enligt gällande detaljplan betecknats som Allmän plats - Park, mark som inte är avsedd för bebyggelse. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 20 maj 2021. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Information om ärendet finns här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12, i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2021-05-04
Arkiveras
2021-05-21

Alingsås kommun