Kungörelse Afzeliiskolan 2 (Prästgårdsvägen 3)

Ärende: LOV 2020-000667 En ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar med två plan har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Byggnaderna har en byggnadsarea på 174 kvadratmeter. Byggnaden avviker från detaljplanen avseende att byggnaden inte är en bostad och att den är placerad på område som i detaljplanen är markerat som mark som inte får bebyggas. Enligt Alingsås kommuns kulturmiljöprogram ingår fastigheten Afzeliiskolan 2 i en utpekad kulturmiljö av högt kulturhistoriskt värde vilket innebär att den omfattas av Plan- och bygglagens förvanskningsförbud (PBL 8:13). Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärderna. Synpunkter lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 30 oktober 2020. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns på Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12 i entrén och på kommunens hemsida, sök på digital anslagstavla.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
Ladda ner
Publicerat
2020-10-06
Arkiveras
2020-10-31

Alingsås kommun