Kungörelse Ädellövskogen 4/ Ädellövskogen 1

Kungörelse Ädellövskogen 4/ Ädellövskogen 1 En ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov, t.o.m. 2020-12-31, för uppställning av tre st. arbetsbodar under byggtiden av parkeringsdäck på fastigheten Ädellövskogen 4/Ädellövskogen 1 har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden, ärendenummer LOV 2020-000276. Arbetsbodarna är placerade delvis på fastigheten Ädellövskogen 4 (ursprunglig/ tidigare beteckning Stadsskogen 1:1) och Ädellövskogen 1. Den sammanlagda byggnadsarean för arbetsbodarna är 81 m2, byggnadshöjd 3 m. Tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov hade hanterats i ärendet med diarienummer LOV 2018-000368 (vid förlängning av tidsbegränsad bygglov prövas ärendet på nytt). Arbetsbodarna hade uppförs på mark som enligt detaljplan (DP 146) har användningsbestämmelserna kvartersmark för skola och kvartersmark för parkering. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 3 juni 2020. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 441 81 Alingsås. Information om ärendet finns här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, i entrén.

Alingsås kommun