Kungörelse Apelsinen 1

En ansökan om bygglov för tillbyggnad på fastigheten, Apelsinen 1 har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendenummer LOV 2022-104. Åtgärden avser ombyggnad och mindre tillbyggnad av vårdcentral. En tillbyggnad och två skärmtak uppförs på mark som enligt detaljplan (A437) inte får bebyggas. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 2022-04-29. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns fram till den 2022-04-29 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnads­förvaltningen, Sveagatan 12 i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2022-04-11
Arkiveras
2022-04-30

Alingsås kommun