Vaccinationen pågår

Sedan den 5 januari pågår vaccineringen mot covid-19 i Alingsås kommun enligt Folkhälsomyndighetens prioritering. Det är tillgången till vaccin som avgör takten på vaccinationerna.

Texten uppdaterad 2021-07-15

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först i olika så kallade faser. De som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet först. I Alingsås kommun startade det med särskilt boende den 5/1 och den 18/1 började också vaccinering för kommunens egen vårdpersonal.

Vacciner mot covid-19 levereras i olika omgångar. Just nu är tillgången begränsad, men vaccindoserna skickas ut löpande så fort de inkommer till Västra Götalandsregionen från leverantörerna. 

Angående Astra Zenecas vaccin

Folkhälsomyndigheten har just nu pausat användningen av Astra Zenecas vaccin för personer under 65 år. Detta på grund av några få allvarliga biverkningar runtom i Europa. De personer under 65 år som fått en första dos av Astra Zenecas vaccin rekommenderas att få den andra dosen av Pfizer/BioNTechs eller Modernas vaccin.

Vilka kommer att erbjudas vaccination först?

Följande personer prioriteras först, i den så kallade fas 1:

 • Du som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO) – kommunens ansvar att vaccinera.
 • Du som har hemsjukvård (HSV) – kommunens ansvar att vaccinera.
 • Vuxna som lever tillsammans med någon som bor på särskilt boende eller som har hemsjukvård (HSV) – kommunens ansvar att vaccinera.
 • Du som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL) – vårdcentralens ansvar att vaccinera.
 • Vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst – vårdcentralens ansvar att vaccinera.
 • Personal som arbetar nära dessa personer – vaccinering av denna grupp sker genom regionens externt upphandlade tjänst.

De olika vaccinationsfaserna

Fas 2

Preliminärt startar fas 2 i slutet februari 2021, meddelar nu Folkhälsomyndigheten. Den andra fasen påbörjas så fort tillräckligt med vaccin finns tillgängligt. De äldsta kommer då att prioriteras. Alla över 85 år kommer att kontaktas per telefon och erbjudas tid av vårdcentralerna.

Är du 65 år och äldre och inskriven på vårdcentralen fick du ett informationsbrev från regionen med information inför kommande vaccinering i början av februari.

Grupperna inom fas 2 kan vaccineras samtidigt:

 • du som är 65 år och äldre – de äldsta vaccineras först.
 • personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter
 • personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
 • personer som är 18 år eller äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först
 • personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.
 • Du som är vuxen som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
 • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

 • personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
 • personer i åldern 60–64 år
 • personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
 • personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer 18-59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:

 • kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
 • kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes typ 1 och typ 2
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • downs syndrom.

Fas 4

I den fjärde och sista fasen inkluderas personer 18 år och äldre och som inte prioriterats i tidigare faser. Denna fas planeras att starta den 17 maj i Västra Götalandsregionen.

De grupper som ska prioriteras först är ett stöd för regionernas arbete med vaccinationerna och ett underlag för beslut utifrån regionernas olika förutsättningar. Folkhälsomyndigheten och regionerna arbetar tillsammans för att genomföra dessa vaccinationsinsatser.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19 här!

Tillgång till vaccin avgör prioritering

Vacciner mot covid-19 kommer att levereras i flera omgångar. Just nu är tillgången begränsad och levereras löpande. Det är tillgången till vaccin som avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19 till fler grupper.

Alla behöver fortsätta följa de allmänna råden – oavsett om man är vaccinerad eller inte. Det behöver vi göra tills smittspridningen av covid-19 har minskat betydligt och det finns mer kunskap om en vaccinerad person kan sprida smittan vidare eller inte.

Telefonnummer vid frågor

Från och med den 24 februari erbjuder Västra Götalandsregionen en telefontjänst. Man svarar på allmänna frågor kring vaccination mot covid-19 i Västra Götaland om du inte har möjlighet att söka samma information på 1177.se Du kan däremot inte boka tid eller få svar på medicinska frågor. Telefonnumret är 010-473 94 30. Öppettider: kl. 07-16.

Vid allmänna frågor utöver det som står på 1177.se är det telefonnummer 113 13 som gäller. Detta för att avlasta vårdcentralerna från allmänna frågor som inte är av medicinsk karaktär.

Mer information

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland på 1177.

Frågor och svar om vaccineringen från Folkhälsomyndigheten.

Information om vaccineringen från Folkhälsomyndigheten.

Information om vaccineringen från Västra Götalandsregionen.

Detta gäller efter vaccinationen.

Informationen här på alingsas.se uppdateras löpande.

Alingsås kommun