Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barnomsorg, grundskola och covid-19

Barn- och ungdomskontoret är för tillfället stängt för besökare. Kontakt sker via telefon eller mail.

Elever i årskurs 7-9 har delvis fjärrundervisning. Övriga skolor, förskolor och fritidshem är i dagsläget öppna som vanligt. Justeringar kring grupper och avdelningar kan förekomma i vissa verksamheter. Öppna förskolan är stängd hela vårterminen.

Texten uppdaterad 2021-04-16

Alingsås kommun arbetar hela tiden för att minska smittspridningen av covid-19. Detta betyder extra försiktighetsåtgärder inom våra verksamheter.

Fjärrundervisning för årkurs 7-9

Utifrån rådande situation och smittspridning i Västra Götaland och Alingsås kommun görs bedömningen att elever i grundskola 7-9 fortsatt ska undervisas genom fjärrundervisning till viss del. Skolorna planerar för en succesiv ökning av antalet elever i skolan under dessa veckor.

Verksamheterna är öppna

F-6-skolor är i dagsläget öppna som vanligt, med vissa lokala anpassningar till fjärrundervisning. Förskolor och fritidshem är öppet som vanligt. Justeringar kring grupper och avdelningar kan förekomma i vissa verksamheter.

Skolplikt

Det råder skolplikt från förskoleklass till årskurs 9 och utgångspunkten är att friska barn ska delta i undervisningen.

Information:

 • Covid-19 påminner om vanlig förkylning eller influensa. Vanliga symtom är feber och hosta. Andra symtom kan vara andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk, nedsatt lukt- och smaksinne, diarré.

  Vanliga symtom vid pollenallergi är astmatiska besvär, retningar i luftrören, huvudvärk, klåda i hals och gom, nysningar, nästäppa, rinnande/svidande/kliande ögon.

  Pollenallergi ger inte hög feber. Besvären vid pollenallergi kan dessutom variera från dag till dag och varar under en längre tid än förkylning.
  Barn och elever som har känd pollenallergi bör medicinera för sina besvär med antingen receptbelagda läkemedel eller receptfria som finns på apoteken. Det är bra att ta antihistamin kontinuerligt under pollensäsongen. Elever som har svåra allergibesvär gör klokt i att börja några veckor i förväg.

  Barn och elever som har känd pollenallergi som medicineras kan vara i verksamheten, men endast om det går att säkerställa att symptomen beror på allergi. Vid osäkerhet ska barnet vara hemma.

 • I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du som reser in i Sverige undviker nära kontakter i minst sju dagar, testar dig för covid-19 vid inresan till Sverige och på dag fem efter ankomst. Rekommendationerna gäller både svenska och utländska medborgare.

  Alingsås kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och reser du som elev utomlands under tiden som rekommendation gäller ska du följa myndighetens riktlinjer. Det gäller bland annat nu under sportlovet. Resor inom Norden, EU och EES anses som utomlands enligt denna reglering.

  Det innebär att barn och elever inte har möjlighet att ha undervisning i förskolan eller skolan utan måste stanna hemma i minst sju dagar efter hemkomst. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten för testning gäller dock endast elever födda 2014 eller tidigare. I övrigt bör barn och elever följa anvisningarna som anges på Folkhälsomyndighetens sida.

 • Om en familj är satt i karantän på grund av smitta i familjen/hemmet, så ska barn vara hemma från förskola och skola. Föräldern kontaktar elevens lärare för att stämma av eventuell distansundervisning eller hemuppgifter.

  Om en vårdnadshavare har förkylningssymptom får man inte vistas på verksamhetens område. Lämning och hämtning får i så fall ske av annan person.

  Om du som vårdnadshavare har fått diagnosen långtidscovid, så får du lämna och hämta på förskola och skola även med kvarvarande symptom, om din läkare intygat att du inte längre kan smitta. Rektor kan vid behov begära in läkarintyg som styrker din diagnos.

  • Personer med sjukdomssymptom får inte vistas på verksamheternas område om man inte testat sig negativt för covid-19 under samma sjukdomsperiod.
  • Lämning och hämtning ska i största möjliga mån ske utomhus. I de fall det är svårt att organisera kommer det finnas en begränsning i hur många personer som samtidigt får vistas i hallen/tamburen. Det är tillåtet att gå in om behov finns, till exempel att lämna och hämta extrakläder, men i de fallen ska du befinna dig så kort tid som möjligt i lokalen
  • Om du behöver samtala med personalen om något annat än en kort fråga ska du i första hand ringa dem
  • Grunden är att det ska kännas tryggt för barnen vid hämtning och lämning. Därför utformas riktlinjer av rektor för de lokala verksamheterna, utifrån de förutsättningar som finns
 • Ett barn som är sjukt får inte vistas i förskola, skola och fritidshem. Under pågående pandemi är definitionen av sjukdom snävare än vanligt, utifrån riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

  Är ditt barn sjukt, även som symptom är lindriga ska barnet stanna hemma. Vilka symptom de känner är inte det viktiga, utan känner de dig sjuka på något sätt ska de hålla sig hemma och begränsa dina sociala kontakter.

  Ditt barn ska vara symptomfritt i minst 48 timmar innan barnet kan komma tillbaka till skolan/förskolan, men om ett endast barn har lindriga symptom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det gått 7 dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och förskola ske.

  Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn; som till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på tillkommen infektion och möjlig covid-19. Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utom-eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

 • Ett barn kan återgå till grundskolan med tillhörande fritidshem vid negativt covidtest. Detta förutsätter att allmäntillståndet
  tillåter, och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.

  Testning gäller generellt inte barn i förskolan eller i grundsärskolan med tillhörande fritids. För dessa barn gäller fortfarande symptomfri i 48 timmar eller endast lindriga symptom efter 7 dagar enligt informationen under kategorin: ”Barn med lindriga sjukdomssymptom”. Dock kan det blir aktuellt med testning av barn i förskola och grundsärskola om sjukvården uppmanar till det som en del av smittspårning.

  Svar på covidtest kommer som regel via ett sms till vårdnadshavaren. Detta sms ska visas upp (på rimligt avstånd) vid återgång till skolan om lindriga förkylningssymptom kvarstår och om det gått mindre än 7 dagar.

 • Barn och elever är välkomna till förskola, skola och fritidshem om de är friska och inte har några förkylningssymptom. Om en vårdnadshavare har förkylningssymptom får man inte vistas på verksamhetens område. Lämning och hämtning får i så fall ske av annan person.

  Vid konstaterad Covid-19 i familjen/hemmet gäller reglerna under rubriken ”Familjekarantän”.

  Om du som vårdnadshavare har fått diagnosen långtidscovid, så får du lämna och hämta på förskola och skola även med kvarvarande symptom, om din läkare intygat att du inte längre kan smitta. Rektor kan vid behov begära in läkarintyg som styrker din diagnos.

 • Med den kunskap som Folkhälsomyndigheten har idag om covid-19 är det inte klarlagt i vilken utsträckning ett antikroppssvar resulterar i immunitet eller hur länge immuniteten kvarstår. Därför finns det just nu inga speciella rekommendationer för personer med antikroppar, utan samma förfarande som tidigare gäller för alla. Detta innebär att även om ditt barn har tagit test som visar på antikroppar mot covid-19 så gäller samma regler enligt ovan för sjukdom och lindriga symptom.

 • Tillhör ditt barn eller någon i er närhet en riskgrupp så är det ni som vårdnadshavare tillsammans med läkare som avgör om ett friskt barn ska vara hemma. Detta är inte en bedömning som skolan eller förskolan kommer att göra. Är du eller ditt barn i riskgrupp behöver du kontakta rektor för att föra dialog om hur undervisning för ditt barn ska kunna bedrivas.

  Om ditt barn inte kan vistas på förskolan under mer än 2 månaders tid på grund av att barnet eller familjemedlem är i riskgrupp: Kontakta förvaltningens barnomsorgssamordnare på kontaktuppgifterna längst ner på denna sida för möjlighet att bevilja frånvaro under längre tid utan att förlora sin plats. Detta gäller oavsett om barnet går på en kommunal eller fristående förskola.

 • Fritidsregler vid heltidspermittering från jobbet

  Rätten till fritidshem upphör vid heltidspermittering eller arbetslöshet, men du som förälder har rätt att nyttja platsen under uppsägningstiden på två månader. Fritidsplatsen avslutas med två månaders uppsägningstid. Uppstår behov av fritidshem innan uppsägningstidens slut (att du åter arbetar eller studerar), så tas slutdatumet bort och platsen fortsätter.

  Förskoleregler vid heltidspermittering från jobbet

  Om du som förälder blir heltidspermitterad från ditt jobb så har ditt barn rätt till 15 timmar/vecka från första permitteringsveckan.

 • Deltidspermittering (när föräldrar jobbar deltid och är permitterad deltid) hanteras på samma sätt som vanligt deltidsarbete: Om föräldern jobbar så kan de lämna på förskola/fritids. Om de är hemma så är barnet hemma.

 • Varför får syskon till sjuka barn eller barn som har sjuka föräldrar komma till förskola och skola?

  I den frågan har myndigheterna varit tydliga: Barns och elevers välmående är i stort behov av de sammanhang som skola och förskola innebär. I skolan råder dessutom skolplikt. Därför kommer förvaltningen i detta läget inte hindra friska barn från att komma till verksamheten. Undantaget är när det finns konstaterat fall av Covid-19 i familjen. Då ska hela familjen vara i karantän i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer..

  Varför kan inte alla verksamheter ha samma riktlinjer?

  Barn- och ungdomsförvaltningen har verksamheter i åldrarna 1-16 år. Lokalernas storlek varierar allt från att ha 20 barn till knappt 500 barn/elever. Därför finns lokala anpassningar utifrån varje verksamhets möjligheter.

  Ska all lämning och hämtning ske utomhus?

  Bara om det går att organisera i respektive verksamhet. Utomhuslämning- och hämtning anordnas under de tider det går (om det går) I övrigt beslutar rektor om begränsning av antal personer som får vistas i tamburen samtidigt, samt att de vistas där så kort tid som möjligt.

  Restriktionerna gäller hela spannet 1-16 år. Det finns möjligheter i skolan som inte finns i förskolan och tvärt om. Därför måste förfarandet vara lokalt anpassat.

 • Vi vill påminna om att det kan förekomma ryktesspridning i smittans spår och vi vill därför påminna om vikten av att vara källkritisk när man tar del av information som sprids, till exempel i sociala medier

Jonas Nordlander

NULL

Barnomsorgssamordnare, Barn- och ungdomskontoret