1 Driftstörningar

Vattentjänstplan

Varje kommun ska enligt lag ha en aktuell vattentjänstplan som innehåller den långsiktiga planeringen av hur allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska även innehålla en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna (VA) ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Texten uppdaterad 2023-12-20

En utbyggnadsplan av det kommunala VA-nätet är också en del av vattentjänstplanen.

Alingsås kommuns nya vattentjänstplan har varit ute på granskning. Planen behandlas nu med avseende på inkomna synpunkter som kommit in under granskningstiden och förbereds inför ett politiskt antagande i kommunfullmäktige.

VA-avdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen