Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Östra Ringgatan 7 m.fl. (kv. Jägaren)

Texten uppdaterad 2020-06-29

Diarienummer

2015.131 SBN

Beskrivning

Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga två nya bostadshus inom kvarteret Jägaren, intill Östra Ringgatan och Drottninggatan. Syftet är också att möjliggöra parkering i nytt garage under gården.

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården.

Planområde

Planområdet är ca 2500 m² stort och utgörs av fastigheterna Jägaren 1 och 10. Kvarteret Jägaren ligger i Alingsås stadskärna, ca 300 meter från Stora torget.

Status

Samhällsbyggnadskontoret tar fram ett planförslag i dialog med exploatören.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen