Detaljplan för Alingsås, omvandlingsområde Saxebäcken, etapp 1 samt upphävande av Områdesbestämmelser (OB16)

Alingsås kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för omvandlingsområde Saxebäcken, etapp 1, samt upphävande av områdesbestämmelser för Saxebäcken (OB16). Mellan den 30 maj och den 14 juni 2023 fanns förslaget tillgängligt för granskning. Detaljplanen bearbetas nu för antagande.

Uppdraget att pröva att upprätta denna detaljplan ingår i planprioriteringslistan som kommunstyrelsen beslutade om den 6 mars 2023 § 36.

Texten uppdaterad 2023-09-18

Foto från planområdet, berg, vatten himmel

Diarienummer

2017.199 SBN

2023.030 KS

Syfte

Syftet med detaljplanen är att i måttlig omfattning utveckla bostadsbebyggelsen med småhus på ett för platsen lämpligt och terränganpassat sätt. Saxebäckens karaktär ska bibehållas avseende dess variation, oregelbundenhet i tomtstruktur och framträdande grönska. En av områdets största tillgångar är närheten och utblickarna över sjön Mjörn. Luftigheten, variationen och det gröna ska kvarstå som en röd tråd genom hela området. Anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet är en förutsättning för att få bygglov enligt denna detaljplans bestämmelser.

Beskrivning

Saxebäcken är ett så kallat omvandlingsområde som från början var ett mer renodlat fritidshusområde. Med tiden har allt fler valt att bosätta sig i området permanent. Förslaget ska utöka befintliga byggrätter samt möjliggöra en blygsam ökning av antalet bostäder.

Området ligger inom kommunens verksamhetsområde för VA som nyligen har byggts ut. Inom detaljplanen kommer inte kommunen att vara huvudman för allmän plats. Det innebär att fastighetsägarna i området, genom vägföreningarna, själva anlägger och förvaltar denna mark.

Planläggningen sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Efter granskningen har förändringar gjorts i planförslaget som är omfattande för enskilda sakägare, varför det bedöms nödvändigt att genomföra en ny granskning innan detaljplanen kan antas av kommunstyrelsen. De större förändringarna av planförslaget är:

  • Planområdet har minskat. Kommunledningskontoret kan inte i detaljplanen göra bedömningen att tio fastigheter i norra delen av planområdet är lämpliga som bostäder och har därför föreslagit att de tio berörda fastigheterna ska utgå från planområdet.
  • En kompletterande geoteknisk utredning har tagits fram som visar att stabiliteten i östra slänten längs bäcken kan påverkas negativt om ny bebyggelse placeras i slänten. Inför granskningen har det därför reglerats att delar av slänten inte får bebyggas.

I granskningsutlåtandet finns en sammanställning av de förändringar som har skett. Granskningsutlåtandet innehåller även en sammanställning av de synpunkter som inkommit under granskningen med kommunledningskontorets kommentarer.

Planområde

Planområdet ligger vid Mjörns nordöstra strand ca 4 km från Alingsås centrum.

Status

Detaljplanen bearbetas nu för antagande.

Process

Samråd

Samråd pågick mellan 21 juni – 31 augusti 2018.

Granskning

Granskning pågick mellan 1 februari – 28 februari 2021.

Granskning 2

En andra granskning pågick mellan 30 juni – 14 juli 2023.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till Kommunstyrelsen för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Kontakt

Kommunledningskontoret

Besöksadress: Sveagatan 12
441 81 Alingsås
Telefon: 0322-61 60 00

kommunstyrelsen@alingsas.se

Se kontaktuppgifter till handläggare längst ned på sidan.

Ludvig Königsson

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås