Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Omvandlingsområde Saxebäcken

Nu bearbetas synpunkterna från samrådet och granskningshandlingar håller på att tas fram. Under granskningstiden kommer sakägare och övriga berörda ges möjlighet att på nytt lämna synpunkter på förslaget.

Texten uppdaterad 2020-06-24

Planområdet ligger utmed Saxebäcksvägen mellan Mjörn i söder och Kungälvsvägen i norr, ca 4 km nordväst om Alingsås centrum.

Saxebäcken är ett så kallat omvandlingsområde som från början var ett mer renodlat fritidshusområde. Med tiden har allt fler valt att bosätta sig i området permanent. Förslaget ska utöka befintliga byggrätter samt möjliggöra en blygsam ökning av antalet bostäder genom avstyckning av befintliga fastigheter.

Större delen av området är inom kommunens verksamhetsområde för VA som nyligen har byggts ut. Inom detaljplanen kommer inte kommunen att vara huvudman för allmän plats. Det innebär att fastighetsägarna i området, genom vägföreningarna, själva anlägger och förvaltar denna mark.

Större delen av planområdet omfattas av strandskydd och inom utpekade delar föreslås strandskyddet upphävas. Inga värdefulla naturvärden ligger inom dessa områden. Saxebäckens lantliga karaktär ska bibehållas med dess variation, luftighet, oregelbundenhet i tomtstruktur och bibehållen grönska.

Planläggning sker enligt plan- och bygglagens 5 kap.

Arben Vojvoda

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret