Detaljplan för Sollebrunn, Bostäder, Centrum, Allmänna ytor m.m. (Sollebrunn 20:1 och del av Erska 1:55) ”Torget”

Uppdraget är att ta fram en detaljplan för att möjliggöra nya bostäder, centrum samt utveckling av de allmänna ytorna i anslutning till Torget. Planområdet berör privatägd mark inom fastigheten Sollebrunn 20:1 samt del av den kommunägda fastigheten Erska 1:55.

Texten uppdaterad 2022-10-03

Planområdet beläget i västra delen av centrala Sollebrunn.

Diarienummer

2021.505 KS

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av bostäder, centrum och allmänna ytor i anslutning till Torget i västra delen av centrala Sollebrunn. Detaljplanen ska möjliggöra att kommunen tar över huvudmannaskapet för den allmänna platsmarken inom planområdet.

Planområde

Planområdet ligger i centrala Sollebrunn, cirka 2 mil norr om Alingsås tätort. Torget vid ICA och några av byggnaderna runt torget ingår i planområdet. Inom planområdet ägs marken av en privat fastighetsägare och av Alingsås kommun.

Status

Planarbetet har startats och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu fram ett planförslag.

Process

Samråd

När ett planförslag har upprättats skickas det ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala förvaltning­ar och berörd allmänhet. Möjlighet finns då att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskning

Efter samrådstiden bearbetas planförslaget och skickas därefter ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från både samrådet och granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till samhällsbyggnads­nämnden för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås