Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Kungsgatan/Vänersborgsvägen (Blomman 7)

Syftet med detaljplanen är att pröva nybyggnation av ca 45 lägenheter i flerbostadshus vid korsningen mellan Kungsgatan och Vänersborgsvägen i Alingsås stadskärna. Befintlig bilverkstad och biltvätt avses rivas. Arbete pågår just nu med att ta fram ett samrådsförslag.

Texten uppdaterad 2022-10-03

Planområde

Diarienummer

2021.173 KS

Status

Uppstart/inför samråd

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att pröva nybyggnation av ca 45 lägenheter i flerbostadshus med parkering under mark vid korsningen mellan Kungsgatan och Vänersborgsvägen. Befintliga byggnader som innehåller bilverkstad och biltvätt avses rivas. Kompletteringen av kvarteret kan visuellt bli en ”ny entré” till stadskärnan österifrån och gestaltningen kommer att bli viktig, även eftersom planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövård för Alingsås innerstad.

Planen tas fram med utökat förfarande och kommunstyrelsen är beredande nämnd.

Planområde

Planområdet utgörs av fastigheten Blomman 7 som är 1686 kvadratmeter och ligger i den östra delen av Alingsås stadskärna, ca 500 meter från Stora torget och ca 750 meters gångväg från järnvägsstationen.

Status

Planarbetet har startats och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu fram ett samrådsförslag.

Process

Samråd

När ett planförslag har upprättats skickas det ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala förvaltning­ar och berörd allmänhet. Möjlighet finns då att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskning

Efter samrådsskedet sammanställs synpunkter från samrådet i en Samrådsredogörelse. Därefter bearbetas planförslaget och skickas därefter ut på granskning. Möjlighet finns då igen att lämna synpunkter på planförslaget.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunfullmäktige för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Lovisa Grahn

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås