Detaljplan för Alingsås, Bostäder och verksamheter vid Kungsgatan/Lendahlsgatan (Tjuren 7 & 11)

Equmeniakyrkan har sin huvudsakliga verksamhet inom fastigheten Tjuren 7 och är en växande kyrka med nära 700 medlemmar där det dessutom bedrivs ett omfattande barn- och ungdomsarbete. Under de senaste 15 åren har verksamheten genomgått stora förändringar vilka har ställt nya krav på såväl arbetsformer som lokaler. För att kunna möta dagens och framtidens behov är kyrkan i behov av en om- och tillbyggnad, en förändring som idag inte inryms i gällande plan. Ett planarbete har därav startats upp och i nuläget arbetas samrådshandlingarna fram.

Texten uppdaterad 2022-10-03

Flygbild över planområde

Diarienummer

2022.288 KS

Beskrivning

Syftet med planen är att pröva en utökad byggrätt för att bland annat möjliggöra för ny entré/kyrktorg mot Kungsgatan. Syftet är även att pröva förhöjd byggrätt för mellersta delen av Tjuren 7 samt att pröva en q-märkning av frikyrkobyggnaden. I östra delen av Tjuren 7 samt på fastigheten Tjuren 11 prövas vindsinredning. Volym materialval och anpassning till kulturhistorisk värdefull bebyggelse studeras i planarbetet för att anpassa förslaget till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen samt riksintresset för kulturmiljövården.

Planområde

Planområdet är beläget i Alingsås stadskärna, i korsningen mellan Kungsgatan och Lendahlsgatan, cirka 700 meter nordöst om Alingsås station och inrymmer idag kyrkoverksamhet samt bostäder. Kvarteret Tjuren ligger inom kulturmiljön Alingsås stadskärna och omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Kyrkobyggnaden på Tjuren 7 besitter, enligt kommunens kulturmiljöprogram, mycket höga värden och kringliggande huvudbyggnader inom kvarteren Tjuren 9 samt 10 besitter höga värden.

Status

Planarbetet har startats och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu fram ett planförslag.

Process

Samråd

När ett planförslag har upprättats skickas det ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala förvaltning­ar och berörd allmänhet. Möjlighet finns då att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskning

Efter samrådsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i en Samrådsredogörelse. Därefter bearbetas planförslaget och skickas ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunfullmäktige för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur beslutet kan överklagas.

Laga kraft

Om ingen överklagar sker vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Elisa Johansson

NULL

Planarkitekt, Planenheten