Stadsplan för Alingsås tätort

I budget 2021 fick kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en stadsplan som anger hur den över 400-åriga staden kan utvecklas med en tydlig karaktär, samtidigt som den anpassas för dagens behov och levnadsvanor. I juni 2023 antogs stadsplanen av kommunfullmäktige. Projektet syftar till att förtydliga översiktsplanens intentioner och besvara frågor om var, hur och i vilken ordning den byggda miljön i Alingsås tätort bör utvecklas.

Texten uppdaterad 2023-07-14

Projektets bakgrund

Alingsås stad har stora arkitektoniska och kulturhistoriska värden med identitetsskapande särdrag i bebyggelsemönster, parker, grönområden, gator och torg. Dessa är kopplade till hela tätorten men huvudsakligen till stadskärnan och trästaden.

Alingsås växer och befolkningsprognoserna pekar på att detta kommer att fortsätta. Det finns en stor efterfrågan på bostäder, i synnerhet i och kring staden Alingsås vilket kan innebära förtätning och komplettering inom befintligt stadslandskap, men också i utbyggnadsområden i direkt anslutning till denna. Att staden växer innebär att den stadsmiljön kommer att förändras och påverkas.

Ambitionen med stadsplanen är att ge en tydlig men övergripande inriktning för den gestaltade livsmiljön i syfte att stadsutvecklingen görs med kvalitéer och karaktär som överensstämmer och förhåller sig till de värden som idag är centrala för stadens karaktär och identitetsskapande särdrag.

Stadsplanen för Alingsås stad syftar till att:

  • Konkretisera gällande översiktsplan med inriktning och vägledning för stadens gestaltade livsmiljö och dess utveckling. Detta som en grund för att ta tillvara de befintliga värdena samtidigt som staden kan byggas tätare och tillskapas nya stadskvaliteter.
  • Ange en tydlig inriktning för var och när stadens utvecklingsområden bör planeras och genomföras.
  • Finnas som ett viktigt verktyg för samverkan mellan stadsbyggandets aktörer, som förtroendevalda politiker, tjänstepersoner, fastighetsägare, exploatörer och allmänheten.

Tidsplan

  • En undersökning genomfördes och en utställning fanns att se på turistinformationen. Undersökningen avslutades 23 oktober 2022.
  • Stadsplanen för Alingsås stad antogs av kommunfullmäktige 14 juni 2023. Bland bifogade filer nedan finns stadsplanen i sin helhet och bilagan områdesvisa fördjupningar.

Rasmus Ljungqvist Persson

NULL

Översiktsplanerare, Tillväxtavdelningen