Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Taxor och avgifter kommunalt VA

Den kommunala vatten- och avloppsverksamheten (VA-verksamheten) är i Alingsås kommun helt finansierad av de avgifter som VA-abonnenterna betalar enligt VA-taxan. VA-taxan beslutas årligen av kommunfullmäktige.

Texten uppdaterad 2020-09-28

Avgifterna i VA-taxan delas upp på två delar; anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgift tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala VA-nätet och är en engångsavgift. Brukningsavgiften är uppdelad på en fast årsavgift och en rörlig del. Hur stor den rörliga delen blir beror på hur mycket vatten abonnenten förbrukar. Intäkterna från VA-taxan ska täcka kostnaderna för drift av den allmänna VA-anläggningen och kapitalkostnaderna för investeringar i VA-anläggningar så som vattenverk, reningsverk och ledningsnät.

VA-taxa

Kretsloppsavdelningen

NULL

Samhällsbyggnadskontoret