Nu gäller skärpta nationella råd för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Information om enskilt avlopp

Om du ska göra en ny avloppsanläggning eller ansluta vattentoalett till ett befintligt avlopp krävs tillstånd från miljöskyddsnämnden. Om du ska ändra ett avlopp som redan finns ska du anmäla förändringen till miljöskyddsnämnden. Kontakta miljöskyddskontoret för mer information.

Texten uppdaterad 2020-10-20

Avloppsvatten kan påverka hälsan och miljön

Den som släpper ut ett avloppsvatten är skyldig att se till så att det är tillräckligt renat. Om du inte har möjlighet att ansluta sin fastighet till det kommunala avloppsnätet krävs rening i en enskild avloppsanläggning.

Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. I avloppsvatten finns bakterier, syreförbrukande ämnen samt näringsämnena fosfor och kväve. Om avloppsvattnet inte renas tillräckligt kan utsläpp av näringsämnen leda till övergödning i sjöar och vattendrag. Bakterier kan orsaka magsjukdomar och förorena dricksvattnet i brunnar. Orenat avloppsvatten kan även orsaka dålig lukt och förorena grundvattnet.

Avloppsvattnet får inte förstöra annat vatten

Bestämmelser om enskilda avloppsanläggningar finns i miljöbalken och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Lagstiftningen är till för att skydda enskilda och allmänna intressen. Din egen och grannars dricksvattenbrunn, grundvatten, sjöar och vattendrag får inte försämras eller förstöras av avloppsvatten.

Miljöskyddsnämnden har i uppdrag att se till att lagstiftningen på miljöområdet följs. Det är dock du som sökande som är ansvarig för att anläggningen byggs i enlighet med det beviljade tillståndet. 

Tillsyn och kontroll av enskilda avloppsanläggningar 

Miljöskyddskontoret genomför tillsyn av avloppsanläggningar inom kommunen kontinuerligt, med prioritet på känsligare områden. Syftet med tillsynen är att kontrollera att avloppsanläggningar uppfyller kravet på tillfredställande rening och att de uppfyller lagstiftningen. Detta görs för att bland annat skydda vattendragen från övergödning.

Vid bygglovsprövning, där ombyggnaden eller tillbyggnaden påverkar avloppet, kommer avloppsanläggningen att kontrolleras. Tänker du köpa en fastighet med enskilt avlopp så kan det vara lämpligt att kontrollera med miljöskyddskontoret om vilka handlingar som finns på avloppet (t.ex. gamla tillstånd). Du bör också kontrollera om det finns några krav på förbättringar av avloppet på den aktuella fastigheten.

Krav på funktion

Du måste rena ditt avloppsvatten och det finns bland annat krav för hur effektiv reningen ska vara. Miljöskyddsnämnden har beslutat om riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar med utgångspunkt från Naturvårdsverkets allmänna råd om små avlopp. Riktlinjerna finns som en bifogad fil nedan.

Hjälp till dig som ska skaffa enskilt avlopp

Alingsås är medlem i samarbetsorganisationen avloppsguiden. Här kan du som ska anlägga enskilt avlopp få information om vilka tekniker som finns och hur du ska gå till väga. Avloppsguiden är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till fastighetsägare, kommunala tjänstemän, entreprenörer och allmänheten.

Miljöskyddskontoret har också en broschyr som heter ”Avlopp på rätt sätt” som beskriver hur ett tillstånds- eller anmälningsärende går till. I broschyren finns även beskrivningar på olika typer av avloppslösningar.

Kontaktinformation

Avdelningschefen är ansvarig för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

Marie Berghult

NULL

Avdelningschef, Avdelningen miljö och vatten

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret