1 Driftstörningar

Riktlinjer för verksamheter som har fettavskiljare

Texten uppdaterad 2022-01-14

Dimensionering och installation:

 • Val av fettavskiljare samt dimensionering, installation och skötsel ska göras i enlighet med svensk standard SS-EN1852. De allmänna kraven enligt Boverkets byggregler ska även uppfyllas.
 • Fettavskiljare under bänk godkänns endast undantagsvis då det inte finns utrymme för att installera en typgodkänd fettavskiljare. Fettavskiljare under bänk godkänns enbart i befintliga livsmedelslokaler vid ändrad användning där det tidigare saknats fettavskiljare. En s k bänkfettavskiljare kräver i allmänhet tätare tömningsintervall.

Placering och anslutning:

 • Fettavskiljaren placering bör vara så nära källan som möjligt men tänkt på att tömning ska kunna utföras utan svårighet.
 • Lämpligast placering är utomhus. Om det inte går kan den placeras inomhus.
 • Vid val av en inomhusplacering ska varmvatten finnas tillgängligt och rummets ventilation ska ses över. En ledning med tillhörande koppling behöver vara utdragen ur huset och placerad på lämpligt ställe. Även både varmt och kallt vatten med bra flöde ska vara installerat i anslutning till fettavskiljaren.
 • Placering ska ske så att tömningsbilen lätt kan komma åt att tömma. Slamsugning bör kunna utföras direkt genom avskiljarens inspektionslock.
 • Nedgrävd fettavskiljare ska vara försedd med fallskydd.
 • Vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar ska kopplas till fettavskiljaren. Övrigt avlopp från exempelvis en toalett får inte anslutas till fettavskiljaren.
 • Enligt livsmedelslagen får fettavskiljare inte placeras så att livsmedel kan förorenas. Avskiljaren ska placeras så att sugslangen och annan utrustning som krävs vid tömning inte dras genom lokaler där man hanterar livsmedel.

Skötsel och tömning:

 • Tömning av fettavskiljare ska ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock minst två gånger per år.
 • Efter varje tömning ska fettavskiljaren återfyllas med vatten, annars fungerar den inte med avsedd effekt.
 • Överblivet fett eller större mängder fett hälls inte ut i avloppet utan tas omhand enligt ovan
 • Skötsel ska i övrigt ske enligt svensk standard SS-EN1852

VA-avdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen