1 Driftstörningar

Publicerad 2024-05-16, kl 15:31

Socialförvaltningen satsar på klarspråk och brukarinflytande

Socialförvaltningen har tagit ett stort steg mot förbättrad kommunikation och ökat brukarfokus. Igår hölls en kickoff på Palladium för att lansera den nya satsningen på klarspråk och brukarinflytande.

Igår samlades alla anställda på socialförvaltningen för en kickoff som markerade starten på en ny satsning. Syftet med uppstartsträffen var att introducera fokusområdena klarspråk och brukarinflytande, samt att motivera och inspirera personalen till att fortsatt arbeta inom dessa viktiga områden.

Att klarspråk ska användas är något som tydligt framgår i såväl lagtexter som kommunala riktlinjer. Inom socialförvaltningen i Alingsås görs nu en satsning på att utveckla interna resurser för att kunna jobba mer effektivt med frågan. Planen omfattar utbildningar, workshops och brukarundersökningar. Dessutom kommer socialförvaltningens informationsmaterial och utredningsmallar att ses över för att säkerställa att kommunikationen med klienterna blir så enkel och tydlig som möjligt.

Samtidigt har en omfattande handlingsplan för brukarinflytande antagits. Planen fokuserar på att integrera brukarperspektivet på system-, verksamhets- och individnivå. Konkret innebär det att det kommer att hållas samverkansmöten på olika nivåer, utbildningar och brukarråd samt att förutsättningar för dialog med brukare i olika verksamheter kommer att förbättras.

– Denna satsning är en del av vårt långsiktiga utvecklingsarbete för att vara ”En socialtjänst i framkant”. Genom att stärka kommunikationen och inkludera brukarnas perspektiv i det dagliga arbetet hoppas vi på att kunna skapa en mer effektiv och lyhörd verksamhet som bättre möter alingsåsarnas behov, säger Karin Alvermalm, förvaltningschef.

Alingsås kommun