1 Driftstörningar

Publicerad 2024-04-10, kl 17:09

Ekonomiska anpassningar i Alingsås kommuns förskolor och skolor

Det har varit diskussioner i lokalmedia angående ekonomin för förskolor och skolor i Alingsås kommun på senare tid. Det har talats om att barn- och ungdomsförvaltningen tänker säga upp 50 anställda i skola och förskola. Det stämmer inte, de åtgärder som barn- och ungdomsförvaltningen nu vidtar har som mål att behålla legitimerad och behörig tillsvidareanställd personal.

Vi ska försöka förklara vad som pågår och varför det sker nu.

Under hösten 2023 uppmärksammades att barn- och ungdomsnämnden skulle få ekonomiska underskott för året. Bokslutet visade ett underskott på 17,5 miljoner kronor för kommunens förskolor och skolor. Detta ledde till att ett omställningsarbete startades för att anpassa förskolorna och skolorna till den budget som beslutats av kommunfullmäktige. Målet var att nå ekonomisk balans under 2024, baserat på den nya budgeten för 2024 som antagits av kommunfullmäktige. Budgetbeslutet innebar en ökning för barn- och ungdomsnämnden med över 50 miljoner kronor från föregående år. Barn- och ungdomsnämnden omsätter totalt strax över en miljard och har närmare 1100 anställda.

Trots dessa åtgärder visade de första ekonomiska uppföljningarna i år att omställningarna ännu inte haft tillräcklig effekt på kostnaderna. Det innebär att behoven av förändringar inför höstterminen 2024 ser ut att bli för stora. Därför har barn- och ungdomsförvaltningens förvaltningschef beslutat om flera åtgärder.

En åtgärd är översyn av visstidsanställningar för att se vilka som kan avslutas. En annan åtgärd är att införa samplanering för bemanningen mellan enheter vid frånvaro istället för att anställa mer personal på korttidsvikariat. Rektorer och verksamhetschefer gör gemensamma bedömningar av när vikarier kan bokas. Det pågår också översyner om hur andra kostnader kan minskas, men personalkostnaderna är den största delen av budgeten och anpassningar måste därför göras där.

Målet för insatserna är att nämnden ska ha en ekonomi i balans senast under hösten 2024 och att den legitimerade och behöriga tillsvidareanställda personalen därmed kan vara kvar.

Detta är en utmaning som Alingsås kommun delar med många andra kommuner som också arbetar med anpassningar av sina verksamheter. Under senare år har vi sett ökningar av kostnadsnivåerna för varor, tjänster och löner, som överskrider kommunernas intäkter i form av skatter och statsbidrag.

Barn- och ungdomsnämndens långsiktiga mål är att ha en stabil organisation som är i balans med de ekonomiska förutsättningarna och att Alingsås kommuns förskolor och skolor fortsätter att erbjuda utbildning av samma goda kvalitet som tidigare.

Alingsås kommun