Publicerad 2024-02-16, kl 14:46

Alingsås kommun har stärkt det suicidpreventiva arbetet

Häromveckan kom Suicide Zeros kommunbarometer som rankar kommuners suicidpreventiva arbete. Alingsås har sedan 2023 stigit från 14 poäng till 21 poäng – vilket innebär att kommunen är en av de som har goda insatser för att förebygga suicid.

Det senaste året har Alingsås kommun arbetat ihärdigt med den lokala handlingsplanen för suicidprevention. Som ett led i det arbetet har kommunen haft föreläsningar för såväl politiker som föräldrar och andra viktiga vuxna. Det suicidpreventiva arbetet har även bidragit till en starkare samverkan inom kommunens verksamheter, samt med bland annat närvårdssamverkan och räddningstjänst. När Suicide Zero presenterade sin kommunbarometer häromveckan visade rapporten att Alingsås kommuns arbete har gett resultat.

− Det är väldigt glädjande att se att vi lyfter oss inom arbetet. Vi har arbetat brett men också med mer fördjupande insatser de senaste åren, och framför allt ser jag att vår lokala suicidpreventiva handlingsplan gett en samlad riktning på arbetet, säger Alingsås kommuns folkhälsostrateg Caroline Forssbaeck.

− Vi ser mycket positivt på att vi genom framtagandet av en gemensam handlingsplan och gemensamma samarbetsytor har fått bättre verktyg för att stärka det suicidpreventiva arbetet, säger Markus Ottosson, operativ samordnare på Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund.

Under pågående arbete har räddningstjänsten sett över statistiken för larm relaterade till suicid och hot om suicid, för att framåt kunna ta fram en kartläggning av fysiska riskmiljöer för suicidhändelser. Sedan 2015 utbildas samtlig operativ personal inom räddningstjänsten i AOSP (Akut omhändertagande av suicidal person), något som framöver kommer att utökas då även övrig personal ska få samma utbildning.

− Vi har sett att kunskapen har stor betydelse för varje enskild individ. Både i privatlivet men även för arbetsmiljön då det skapar mer öppenhet och mindre tabu att öppet prata om dessa frågor med sina kollegor, säger Markus Ottosson.

Sedan ett par månader tillbaka har även räddningstjänsten tillsammans med Alingsås kommun tagit fram en folder med stödnummer som räddningstjänsten ska kunna dela ut i möten med personer som mår dåligt eller som har varit med om en traumatisk händelse.

Ökad kunskap och stödgrupp för efterlevande

Socialförvaltningen i Alingsås har som en del av handlingsplanen förbättrat sitt systematiska arbete som bland annat inneburit att alla anställda har erbjudits Suicide Zeros utbildning ”Våga Fråga”. Förvaltningen har även utvecklat ett gemensamt arbete med samtliga avdelningar för att skapa tydliga processer inom området.

− Förutom det ligger mycket fokus för socialförvaltningen på att skapa nätverk och samverkan med bland annat psykiatrin, civilsamhället och olika intresseorganisationer, berättar Tanja Jääskeläinen, enhetschef på Socialförvaltningen.

Under våren fortsätter arbetet med inriktning på stöd till efterlevande genom en stödgrupp som kommunen startar upp i samarbete med SPES – (riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd).

− Vi ser att vi kan bli bättre i kommunen på att erbjuda olika typer av stöd när något av det värsta har hänt. För varje person som tar sitt liv så finns det många anhöriga och närstående som ibland lämnas med frågor och ett stort tomrum, avslutar Caroline Forssbaeck.

Vill du veta mer om kommande stödgrupp hittar du information på www.alingsas.se/suicidprevention

Fakta om Suicide Zeros kommunbarometer

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden i Sverige. Organisationens kommunbarometer baseras på en enkät som under hösten 2023 skickades ut till landets 290 kommuner, där 231 kommuner svarade. Enkäten innehöll bland annat frågor om hur suicidpreventiva arbetet är organiserat, om förebyggande insatser, samverkan med vården och utbildningsinsatser.

Mår du dåligt och behöver prata med någon?

Här har vi samlat viktiga kontaktvägar.

Caroline Forssbaeck

NULL

Folkhälsostrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret