Publicerad 2023-06-16, kl 14:55

Ny stadsplan för att förverkliga ”Västsveriges vackraste kulturstad”

Under onsdagens sammanträde antogs stadsplanen av kommunfullmäktige. Kommunledningen har sedan länge sett behovet av ordning och tydlighet i hur Alingsås stad ska byggas, där stadsbyggandet måste hålla den arkitektoniska och gestaltningsmässiga nivå som förpliktigar en stad som Alingsås.

– När Alingsås växer är det viktigt att skydda och förädla det som gör staden unik. Med stadsplanen tar vi ett långsiktigt helhetsgrepp, skapar ordning och reda och pekar ut en tydlig viljeinriktning för Alingsås fortsatta tillväxt, sa de båda kommunalråden Daniel Filipsson (M) och Simon Waern (S) på en pressträff igår uppe i klocktornet på Christinae kyrka med utsikt över Alingsås pittoreska stadskärna.

Stadsplanen anger tydliga principer, villkor och vägledningar som tillsammans blir ett ramverk för stadsbyggnadsprocessens alla aktörer att förhålla sig till. Syftet är att säkerställa att Alingsås växer med hög kvalitet samt att skapa förutsägbarhet för såväl allmänhet som fastighetsägare och exploatörer.

Klassisk Alingsåsarkitektur – inte höghus

Antagandet av stadsplanen är ett viktigt steg i den höjda politiska ambitionsnivån för hur staden ska byggas, i linje med kommunens vision om att vara Västsveriges vackraste kulturstad. Stadsplanen tar avstamp i stadens särart och befintliga värden och fastslår en riktning för mer stadsbyggande enligt kvarters- och trädgårdsstadens kvaliteter.

– Vi vill värna Alingsås småstadskaraktär och förädla dess stora kvaliteter i takt med att staden växer. Genom stadsplanen slår vi vakt om Alingsås vackra, låga stadsbild med bebyggelse i mänsklig skala. Höghus som bryter mot stadens karaktäristiska, småskaliga stadssiluett kommer framöver inte att tillåtas, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Med stadsplanen kommer vi att styra mot mer klassisk arkitektur förankrad i Alingsås särart. Alingsås har en tydlig egen identitet som till stor del är grundad i stadens äldre bebyggelse. Att främja vacker, traditionell arkitektur inspirerad av småstadens rika byggnadstradition är därför en av våra främsta målsättningar med stadsplanen, säger Simon Waern (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Viktigt verktyg för byggaktörer

Stadsplanen kommer vara ett viktigt verktyg för samverkan mellan stadsbyggandets aktörer, som förtroendevalda politiker, tjänstepersoner, fastighetsägare, exploatörer och allmänheten.

Med stadsplanen tas ett stort steg för att vara bättre rustade att möta den politiska ambitionen om hur staden ska byggas. Från att frågan om stadens gestaltning tidigare endast ytligt har berörts i kommunens översiktsplan finns nu ett tydligt styrdokument med dryga 50 vägledningar som stöd för stadsbyggnadsprocessens alla aktörer.

– Vi kan se hur stadsplanen redan fått genomslag och positiv effekt. Den kommer framöver vara ett viktigt underlag i samtalen med i synnerhet fastighetsägare och byggaktörer, kring hur vi tillsammans bygger en stad med helhetstänk och kvalitet. Från och med att stadsplanen antas kommer den att tillämpas i alla pågående stadsplaneringsprojekt, avslutar de båda kommunalråden.

Ta del av stadsplanen här.

Ta del av områdesvisa fördjupningar – underlag till Byggnadsordning för Alingsås stad.

Alingsås kommun