Publicerad 2023-05-10, kl 07:50

Nu möjligt att söka projektstöd till landsbygdsutveckling

Alingsås har gått med i ett för vår kommun nytt ”leaderområde” tillsammans med Ale och Lilla Edet och delar av Lerum, Trollhättan och Vänersborg. Området öppnar upp för nya, spännande regionala projekt och bidrar med ekonomiskt stöd.

Detta är ett projekt där ideell, privat och offentlig sektor har gått samman för att bidra till lokal utveckling inom ett geografiskt avgränsat område som kallas leaderområde. Leader Göta älv och Säveån är ett nybildat område där kommuner som Ale och Lilla Edet samt delar av Alingsås, Lerum, Trollhättan och Vänersborg ingår.

Leaderområdet har tilldelats en budget som under programperioden ska skapa lokal utveckling genom projektidéer som boende och verksamma i området tar fram i form av projektansökningar. Målet är att skapa ett attraktivt område för besökare och boende i området med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb.

Vem kan söka projektstöd?

Om du är intresserad att söka projektstöd är det viktigt att:

  • projektet sker i samverkan mellan minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig
  • projektet har förväntas leda till förbättringar/utveckling för fler än de som genomför projektet
  • projektet har medfinansiering och en plan för hur projektet skulle kunna genomföras rent praktiskt
  • projektet används för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet
  • projektet är jämställt och icke-diskriminerande

Kontakt

Det sker en digital projektsökarträff den 31 maj kl. 13–15.

Anmälan och övriga frågor riktas till: kansliet.leadergotaalv@gmail.com

Du kan läsa mer på leadergotaalv.se.

Alingsås kommun