Publicerad 2023-05-03, kl 11:46

Handlingsplaner skyndar på klimatomställningen

Två handlingsplaner som konkretiserar kommunens klimatstrategi är nu antagna av kommunfullmäktige. Det betyder att det finns tydliga verktyg för hur Alingsås kommun ska minska sin klimatpåverkan och anpassa kommunen till förutsättningarna vid ett förändrat klimat.

Det var på onsdagens kommunfullmäktige som handlingsplanerna klubbas igenom med stor politisk enighet. Handlingsplanerna kompletterar kommunens klimatstrategi som är ett mer övergripande styrdokument.

— Handlingsplanerna är ambitiösa och blir nästa steg i klimatarbetet för att uppfylla målsättningarna i Agenda 2030 och bidra till Vision 2040. Nu har vi äntligen dessa dokument fastställda och kan med bred politisk enighet fokusera på genomförandet kommande år, säger kommunalråd Daniel Filipsson (M). 

Carolina Dolff är miljö- och klimatstrateg och den som drivit arbetet med handlingsplanerna.

— Planerna har tagits fram genom bred samverkan med både förvaltningar och kommunala bolag. Det finns ett stort engagemang och vilja i kommunkoncernen för att jobba med klimatomställningen och alla har bidragit med sina perspektiv för att utarbeta relevanta och effektfulla klimatåtgärder.

Totalt innefattar handlingsplanerna cirka 70 klimatåtgärder på olika nivåer. Åtgärderna definierar dels hur processerna ska utvecklas för att nå målsättningarna i klimatstrategin och dels mer konkreta insatser där spaden kan sättas i marken ganska omgående.       

— Handlingsplanerna är ett stort steg på vägen mot att etablera ett effektivt arbetssätt inom ordinarie verksamhet för att begränsa klimatpåverkan och arbeta med klimatanpassning, säger Carolina Dolff.

Bland åtgärderna finns exempelvis transportsektorns utsläpp med som ett problem att lösa.

— Vi kommer fortsätta arbeta för att få fler att välja cykel före bil som transportmedel. Dessutom ska vi se över möjlighet att bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar och se över vår egen fordonspark, både hur vi kan minska transporter och hur vi kan fortsätta ställa om till hållbart drivmedel, säger Carolina Dolff.

Andra konkreta åtgärder är att utveckla upphandlingsprocessen så att den kan användas som verktyg för att minska kommunens miljöpåverkan och att sätta in förebyggande åtgärder för de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra. Då handlar det exempelvis om stärkt beredskap för värme och torka samt förberedelse för skyfall och översvämning.

— Alingsås kommun behöver öka takten i klimatomställningen för att nå målsättningarna i klimatstrategin. De här handlingsplanerna ger oss verktygen för det och det ska bli roligt och inspirerande att fortsätta arbetet framöver, säger Carolina Dolff. 

Carolina Dolff

NULL

Miljö- och klimatstrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret