1 Driftstörningar

Publicerad 2023-04-27, kl 16:03

Nya brandmän ska förstärka räddningstjänsten

För att stärka räddningstjänsten i Alingsås och Vårgårda har direktionen beslutat att utöka heltidsstyrkan i Alingsås med en brandman per arbetslag. Detta innebär att förbundet kommer ha en mer komplett styrka med ökad förmåga att möta samhällets växande krav.

Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund (AVRF) har idag en minimibemanning på en styrkeledare och fyra brandmän (1+4). Detta är den lägsta bemanning som krävs för att genomföra rökdykning, men många andra insatser kräver fler brandmän. Då kan man inte ta med tankbil eller höjdfordon eftersom en eller två brandmän i styrkan behöver köra dessa fordon. Dessa begränsningar leder lätt till tidsfördröjningar och onödiga risker.

– Detta är en viktig fråga för oss, säger förbundsdirektör Linda Ottosson. Samhällsutvecklingen skapar ständigt nya risker och beroenden och räddningsinsatserna tenderar även i vardagen att bli allt mer komplicerade. Denna förstärkning ökar vår förmåga och våra taktiska valmöjligheter både vid den normala insatsen och i den mer komplexa.

Kommuner med växande behov

Alingsås och Vårgårda är orter som växer, vilket innebär att mer resurskrävande och varierande räddningsinsatser uppstår. Krav på säkerhet, miljöaspekter och förmågor vid insatser växer kontinuerligt. Till exempel ökar antalet byggnader där höjdfordon kan spela en avgörande roll.

– Vid räddningsinsatser i Vårgårda ser vi att det allt oftare finns behov av stöd från heltidsstyrkan i Alingsås, säger Bengt Hilmersson (C), vice ordförande i förbundsdirektionen och kommunstyrelsens ordförande i Vårgårda kommun. Denna satsning, i kombination med den nya räddningsstationens läge vid E20, kommer vara en signifikant uppgradering för oss.

Många likvärdiga räddningstjänster i Sverige är minibemannade med en styrkeledare och fem eller sex brandmän. Den beslutade ökningen till 1+5, vilket innebär fem nya heltidsbrandmän, sätter därför AVRF mer i linje med andra förbund i närheten.

– I praktiken innebär det att vi kommer kunna ta med oss nödvändiga specialfordon som till exempel tankbil eller höjdfordon till insatserna direkt och vi kommer inte behöva dela upp vår styrka för att klara av det, säger räddningschef Ante Mikacic. Vi blir mer kompletta, vilket får en positiv effekt på genomförandet av våra räddningsinsatser.

Utökningen av förbundets bemanning leder även till en utökning av förmågan vid höjd beredskap, något som MSB alltmer betonar vikten av.

– Detta är en viktig förstärkning ur flera perspektiv, säger Daniel Filipsson (M), ordförande i förbundsdirektionen och kommunstyrelsens ordförande i Alingsås kommun. En stark räddningstjänst ökar tryggheten och säkerheten för alla våra kommuninvånare. Samtidigt är det en angelägen förstärkning av det civila försvaret, där räddningstjänsten är en viktig aktör.

Rekrytering sätter snart igång

Direktionens budgetbeslut innebär att förbundet stärks från 1 januari 2024. Rekryteringen av fler brandmän till Alingsås kommer att starta efter sommaren 2023.

Kostnaden för de fem nya tjänsterna beräknas uppgå till 3 miljoner kronor, varav 2,3 miljoner finansieras av Alingsås kommun och 0,7 miljoner av Vårgårda kommun.

Alingsås kommun