Publicerad 2023-03-24, kl 09:15

Målmedvetet arbete bakom ökad trygghet

Barns och elevers trygghet och studiero har ökat i Alingsås kommun. Det visar årets interna kvalitetsuppföljning av Alingsås kommuns förskolor och skolor.

— All personal i förskola och skola gör ett fantastiskt arbete med att möta våra barn och elever för att alla ska kunna vara trygga och fokusera på skolarbete, säger Thomas Thim (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Barn- och ungdomsnämnden har ökad trygghet och studiero som ett långsiktigt och prioriterat mål. Därför är det positivt att årets interna kvalitetsuppföljning visar på ett steg i rätt riktning.

— Vi beslutade om ökat fokus på barns och elevers resultat, trygghet och studiero i början på förra mandatperioden. Förbättringsarbete tar tid och det är glädjande att se goda resultat, säger barn- och ungdomsnämndens vice ordförande Anton César (S).

Förskolan och skolan har ett uppdrag i att kompensera för barns och elevers olika behov, livssituation och familjeförhållanden. I kvalitetsuppföljning framgår det att skolan till viss del lyckas med det uppdraget, men det finns en stor ambition om att bli ännu bättre.

— Alla elever ska kunna fullfölja sina studier och vi kan se att skolan gör ett stort arbete här, säger Anton César, och får medhåll av förvaltningschef Helena Balte,

— Vi har kommit långt men vi ser samtidigt att vi behöver fortsätta utveckla det arbetet ännu mer.

Fortsatt strategiskt arbete

Andelen elever som är behöriga till gymnasiet har minskat något de senaste åren. Kommunen ska fortsätta jobbet med att motverka den trenden, det står klart sedan barn- och ungdomsnämndens den 21 mars beslutat om ett fortsatt strategiskt arbete. Det innebär stort fokus på undervisningens kvalitet och på att stärka rektorernas och pedagogers möjlighet att ta professionellt ansvar. Det pågår även ett stort jobb för att säkra framtidens kompetensförsörjning på både kort och lång sikt.

— Vi fortsätter med vårt arbete utifrån nämndens strategier. En av många insatser handlar om att utveckla barns och elevers språkliga förmåga och att kontinuerligt följa elevers behov av stöd och anpassningar i undervisningen, säger Helena Balte.

— Det pågår ett arbete för att stödja elever som inte når målen. Nämndens och förvaltningens gemensamma mål är att alla elever ska fullfölja sina studier,  säger Thomas Thim.

Helena Balte

NULL

Förvaltningschef, Barn- och ungdomskontoret