Publicerad 2023-03-10, kl 14:08

Alingsås kommun bemöter kritik från IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en omfattande nationell granskning av kommunernas äldreomsorg. Alingsås kommun har fått påpekande om några brister som vi nu jobbar vidare med för att åtgärda. Nedan kan du läsa om hur vi ser på IVO:s kritik. 

Individuell bedömning och kompetensnivå

IVO anser i sin granskning att den personal i Alingsås kommun som gör medicinska bedömningar inte har tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och inte behärskar det svenska språket i tillräcklig omfattning. Vi tar till oss av kritiken samtidigt som vi konstaterar att 82 procent av personalen på kommunens äldreboende är utbildade undersköterskor. Det är en relativt hög siffra nationellt sätt. 

Förvaltningen jobbar aktivt med kompetenssatsningar och har utbildat språkombud som har till uppgift att stödja utrikesfödda som vill ta sig in på arbetsmarknaden. En kartläggning visar att cirka fem procent av vårdpersonalen har behov av språkstöd i arbetet och det finns språkombud på alla enheter. Med dessa rutiner på plats ser vi goda möjligheter att bli ännu bättre, så att vårdpersonalen i alla situationer behärskar det svenska språket.

För att rätt personer ska göra medicinska bedömningar har vi tydliga arbetssätt som beskriver när och hur vårdpersonalen ska kontakta legitimerad personal om brukarens hälsotillstånd förändras. Vi måste säkerställa att dessa arbetssätt efterlevs fullt ut.

Dokumentation

IVO anger att vår dokumentation inte sker enligt gällande regelverk då det saknas vårdplaner i dokumentationen. Vi har tittat närmare på detta och kunnat konstatera att vårdplan omnämns som ”omvårdnadsplan” i vårt nuvarande verksamhetssystem. Till stor del ser vi det som förklaringen till IVO:s påpekande eftersom vi ser att alla våra patienter har en omvårdnadsplan. Vi har också dokumentationsombud i alla våra verksamheter för att upprätthålla en hög nivå på dokumentationen. 

Läkemedelshantering 

IVO anser att vår läkemedelshantering inte sker på ett patientsäkert sätt. Bristerna avser delegering och läkemedelsgenomgång och att dessa brister medför en patientsäkerhetsrisk.

Vi har en process kring delegering av läkemedel till vårdpersonal som innehåller flera olika moment, såväl muntliga och skriftliga som praktiska. Sammantaget gör vi mycket för att upprätthålla de krav som finns på vård- och omsorgspersonal som får en delegering om att ge medicin till brukare. 

Vi ser att det finns en hög andel av våra patienter som har en aktuell läkemedelsgenomgång. För att bli ännu bättre där måste vi få ett bättre samarbete med vårdcentralernas läkare eftersom de är ytterst ansvariga för den fördjupade läkemedelsgenomgången, med stöd av våra sjuksköterskor.

Vård i livets slutskede

IVO anser i sin granskning att vården i livets slutskede inte sker enligt gällande regelverk.

Beslut om ändrad inriktning av vården till vård i livets slutskede fattas av läkare ihop med patient och anhöriga. Kommunens resultat i palliativregistret visar på en hög kvalitet vid vård i livets slut. Kommunen samverkar med vårdcentralerna för ett ännu mer strukturerat arbetssätt vid vård i livets slutskede.

IVO uppger i sin rapport att 88 procent av de avlidna på äldreboende saknar brytpunktssamtal. Enligt palliativregistret har brytpunktssamtal genomförts hos 82,5 procent av de förväntade dödsfallen under 2022 i Alingsås kommun. Att siffrorna är så olika tror vi beror på att vi i vår hälso- och sjukvårdsdokumentationen inte använder den åtgärdskod som IVO söker efter gällande brytpunktssamtal. Samtidigt får vi se över våra möjligheter att ändra till en åtgärdskod som rimmar med IVO:s och hur vi kan höja oss från de 82,5 procent som vi uppnår i dag. 

Eva Emanuelsson

NULL

Avdelningschef äldreboende, Förvaltningsledning, vård och omsorgsförvaltningen