Publicerad 2022-11-21, kl 06:43

Alingsås ingår i högriskområde för fågelinfluensa

Jordbruksverket beslutade den 16 november 2022 att upprätta ett högriskområde för fågelinfluensa i delar av södra Sverige där Alingsås kommun ingår. Beslutet är en förebyggande åtgärd för att minska risken för smitta med fågelinfluensa (AI) från vilda fåglar till tamfåglar. Beslutet gäller alla som har fjäderfän, höns och andra fåglar i fångenskap. 

Beslutet innebär följande:

  • Utställningar, tävlingar, marknader, uppvisningar, kulturella evenemang och liknande arrangemang där fåglar sammanförs är förbjudna. Förbudet gäller samtliga fågelarter och oavsett plats för arrangemanget. Förbudet gäller dock inte verksamheten i djurparker och på cirkusar. Förbudet gäller inte heller arrangemang där fåglar som permanent hålls i privatbostäder sammanförs. 
  • Fjäderfä ska hållas inomhus. Ankor, gäss, strutsfåglar och fjäderfän som hålls i syfte att vidmakthålla stammen får dock gå ute i avgränsade utrymmen utomhus där de förhindras att komma i kontakt med vilda fåglar med hjälp av nät, tak, horisontella tyger eller på andra lämpliga sätt. 
  • Fjäderfä ska ges foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd som förhindrar att vilda fåglar kommer i kontakt med foder eller dricksvatten som är avsett för fjäderfäna. 
  • Fåglar i fångenskap som hålls utomhus ska hållas inhägnade i enlighet med Jordbruksverkets instruktioner. Om det krävs för djurens välbefinnande får de ges tillgång till badvatten i en behållare i inhägnaden under förutsättning att vilda and- och vadarfåglar förhindras att förorena vattnet.
  • Aktörer som har produktion av fjäderfä och andfåglar i separata utrymmen på anläggningen ska använda separata skodon och skyddskläder vid besök i de olika utrymmena. Skodonen och skyddskläderna får inte användas utanför de utrymmen där fåglarna hålls. Alla personer som kommer i kontakt med djuren ska tvätta händerna både före och efter sådan kontakt. 
  • Frisläppande av fjäderfä som hålls i syfte att vidmakthålla stammen av fjädervilt får endast ske efter godkännande av Jordbruksverket. En förutsättning för ett godkännande är att fjäderfäna har testats virologiskt med negativt resultat för aviär influensa på prover som har tagits från varje produktionsenhet högst 48 timmar före frisläppandet. Provtagningen ska utföras i enlighet med Jordbruksverkets instruktioner. 
  • Aktörer som sätter ut fjäderfä i naturen i syfte att vidmakthålla stammen av fjädervilt ska föra journal över samtliga utsättningsplatser samt för respektive utsättningsplats ange antal fjäderfän, art och datum för varje utsättning. Journalerna ska bevaras i minst ett år och kunna uppvisas på begäran av Jordbruksverket. 
  • Aktörer som håller fjäderfä eller fåglar i fångenskap ska regelbundet övervaka fåglarnas hälsostatus i syfte att tidigt upptäcka misstänka fall av aviär influensa.

Ytterligare information om beslutet och om fågelinfluensa hittar du hos Jordbruksverket.

Alingsås kommun