Publicerad 2022-10-18, kl 14:37

Dags för markanvisningstävling Kavlås Äng

Markansvisningstävlingen för Skogskullen 1 blev en succé som prisades som Sveriges bästa markanvisningstävling förra året. Snart är det dags igen för en markanvisningstävling, den här gången i Kavlås, enligt samma vinnande koncept.

I juni antog kommunfullmäktige en ny detaljplan för Kavlås äng, där det ska bli både villor och rad-, kedje- eller grupphus. De cirka 8-10 villatomterna kommer att säljas via fastighetsmäklare på den öppna marknaden och försäljningsstart beräknas bli i början av sommaren 2023. Den del som ska bli flerbostadshus ska däremot tilldelas genom en markanvisningstävling som efter tilldelning upplåts till en köpare med äganderätt.

Processen med markanvisningstävlingen inleds nu under november eller december med en prekvalificeringsfas, där alla aktörer får lämna in förslag på hur en tänkbar framtida byggnation kan se ut i området. Utifrån inkomna intresseanmälningar väljs tre aktörer ut som får delta i själva markanvisningstävlingen. I maj eller juni nästa år ska en vinnare utses av dessa tre, som ges tilldelning av marken i kommunstyrelsen.

Alingsås kommun förbereder området

Innan byggnation av bostäder kan påbörjas i området behöver Alingsås kommun bygga ut allmänna anläggningar och genomföra markarbeten på den blivande kvartersmarken. Arbetena omfattar ny genomfartsgata mellan Ekhagegatan och Kavlåsvägen med tillhörande gång- och cykelbana, anläggningar för hantering av dagvatten och skyfall, iordningställande av blivande kvartersmark och en lokalgata för tillkommande bostäder.

Just nu pågår projektering av de åtgärder Alingsås kommun ska utföra i området. Anläggningarna väntas vara utbyggda senast årsskiftet 2023/2024.

Anmäl intresse redan nu

Mer information i samband med öppning av intresseanmälan kommer att publiceras via kommunens e-tjänst för markanvisningar, samt i kommunens övriga kanaler.

Alingsås kommun