1 Driftstörningar

Publicerad 2022-06-17, kl 09:18

Klimatstrategi för Alingsås kommun antagen av KF

Alingsås kommun har nu en klimatstrategi med skarpa mål, strategiska vägval och fokusområden för begränsad klimatpåverkan och klimatanpassning. En förutsättning för att accelerera klimatomställningen så att Alingsås blir en del av lösningen.

Enigt kommunfullmäktigebeslut

Ett enigt kommunfullmäktige antog Klimatstrategi 2022–2030 på sitt sammanträde den 15 juni. Strategin är ett övergripande styrdokument för kommunens hantering av klimatförändringarnas orsaker och effekter, som gäller för alla nämnder, bolag och förbund.

– För att klara klimatomställningen krävs ett omfattande samarbete även med andra aktörer, som civilsamhälle, näringsliv och akademi både inom och utanför kommunens gränser, säger Sara Lehman Svensson, miljöstrateg, som har arbetat med att ta fram strategin.

Lokal och global förankring

Klimatstrategin utgår från FN:s Parisavtal för klimatet som går ut på att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och helst stanna vid 1,5 graders uppvärmning.

Syftet med det lokala klimatarbetet är att det även i framtiden ska vara möjligt för Alingsås kommun att uppnå Vision 2040: Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.

Kommunen har sedan tidigare en policy för hållbar utveckling utifrån FN:s Agenda 2030. Klimatstrategin kopplar an till policyn och fastställer fyra strategiska områden som tillsammans ska försäkra att klimatomställningen bidrar till att nå de globala målen i Agenda 2030:

  • Klimaträttvisa, folkhälsa och aktivt medskapande
  • Fysisk planering och energi för hållbar samhällsutveckling
  • Naturbaserade lösningar för friska och skyddande ekosystem
  • Ekonomi, hållbar upphandling och fossilfria finanser.

Handlingsplaner på gång i höst

Under hösten 2022 fortsätter arbetet med att ta fram handlingsplaner för begränsad klimatpåverkan och klimatanpassning. Handlingsplanerna ska innehålla konkreta åtgärder, ansvar och budget för att säkra genomförandet av klimatstrategin. 

Läs klimatstrategin i sin helhet

Alingsås kommun