Publicerad 2022-05-02, kl 14:26

Hög tid att besvara den nationella enkäten ”Hälsa på lika villkor”

Under februari månad skickades det ut en inbjudan till 92 000 invånare i Västra Götaland om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor.
– Om du är en av dem som fått enkäten, missa inte att svara på den! uppmanar folkhälsostrategerna Caroline Forssbaeck i Alingsås, Lotti Klug och Robert Almqvist i Vårgårda samt Li Johansson Nyström i Herrljunga.

–  Hälsan ser olika ut i olika delar av regionen och den förändras över tid. Därför är det viktigt att undersöka och följa utvecklingen av hälsan i befolkningen. På så sätt kan vi upptäcka viktiga hälsoförändringar eller skillnader i hälsa mellan olika grupper, menar Lotti och Robert, folkhälsostrateger, som har fokus på ungas respektive äldres hälsa i Vårgårda kommun.

Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år. Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för utskick och insamling av svar. Enkäten kan antingen besvaras på papper och skickas in med svarskuvert eller via ett webbformulär. Webbenkäten är tillgänglighetsanpassad och fungerar med olika uppläsningsverktyg. Den finns även tillgänglig på engelska.

–  Just dina svar är väldigt viktiga, betonar Caroline Forssbaeck, folkhälsostrateg i Alingsås kommun. Inte minst efter två år av pandemi är det oerhört viktigt att vi statistiskt kan följa upp hur denna period har påverkat vår hälsa.

Enkäten skickas ut till ett slumpmässigt urval av personer i Sverige i åldrarna 16 år och uppåt.

–  Varje persons enkätsvar är unikt, det kan inte ersättas av någon annans, inflikar Li Johansson Nyström, folkhälsostrateg i Herrljunga. Dina och andras svar hjälper oss att förstå hur hälsan kan påverkas och förbättras. De bidrar också till att ge våra politiker ett bra underlag i frågor som gäller din och andras hälsa.

Undersökningen ligger till grund för kunskapsunderlag och planering av riktade och generella satsningar inom folkhälsopolitiken. Resultaten används för att planera insatser i både regionala verksamheter och kommuner. 

Om du är en av dem i Alingsås, Vårgårda eller Herrljunga som fått en enkät, missa inte att svara innan mitten av maj! uppmanar Caroline, Lotti, Robert och Li.

Fakta om enkäten Hälsa på lika villkor

  • Västra Götaland har deltagit sedan starten 2004.
  • Undersökningen görs i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och de deltagande regionerna. Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån. Alla uppgifter är sekretesskyddade.
  • Det nationella urvalet i Hälsa på lika villkor har under åren 2004–2016 bestått av 20 000 personer i åldrarna 16 år och uppåt. För 2018 och framåt har det nationella urvalet mer än fördubblats.
  • Den nationella enkäten består av 61 frågor. Alla svar är betydelsefulla för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt. 
  • Västra Götaland deltar med extra urval och egna tilläggsfrågor. Fråga 62-75 är tilläggsfrågor.
  • Datainsamlingen pågår från februari och stänger i mitten av maj.
  • Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2022.

Frågor och svar om enkäten Hälsa på lika villkor.

Caroline Forssbaeck

NULL

Folkhälsostrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret